Saturday, 3 May 2014

இருப்பின் அருமை அறிந்தேன்

இருப்பில் இருக்க
இருப்பின் அருமை அறியவில்லை

இருப்பு இருந்த இடம் விட்டு அகல
இருப்பின் அருமை அறிந்தேன்

இனியொருமுறை இருப்பு என்னிடம் வந்தால்
இருப்பை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொள்வேன்

இருப்பில் இருக்கும் போது
இருப்பை உயர்வாக்க முயல்வேன்

தொழுகையின் இருப்பையும் உயர்வாக்கிக் கொள்வேன்
பொருளின் இருப்பையும் சிறப்பாக்கிக் கொள்வேன்


No comments:

Post a Comment