Wednesday, 5 March 2014

அம்மா பெருமையாக சொல்லவில்லை

அம்மா அனைத்தும் கொடுத்தாள்
அம்மா கொடுத்தததை
அம்மா பெருமையாக சொல்லவில்லை

அப்பா சிலவற்றை செய்து கொடுத்தார்
அப்பா அதனை பெருமையாக பேசுவார்
அப்பா பெருமையாகப் பேசுவது
அம்மாவுக்கு பிடிக்காது
'உங்க கடமையை செய்தீர்கள் அதனை பெருமையாக பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது'
என்று அம்மா கோபமாக கடிந்து பேசுவாள்

No comments:

Post a Comment