Friday 18 October 2013

அரசியல்

இளங்கலை படிப்பில் அரசியல் படித்தேன்
சட்டப் படிப்பு படித்து பட்டம் வாங்கினேன்

அரசியல் நண்பர்கள் அநேகம்
அரசியல் பேசுவதில்லை
அரசியல் பற்றி எழுதுவதுமில்லை

அரசியல் பற்றி எழுத மற்றும் பேச
இக்கால அரசியல் அறிய வேண்டும்

அரசியல் பற்றி வரும் செய்திகள் மாறுபட்டிருகின்றது
இங்கு இருந்தவர் அங்கு போகிறார்
இங்கு இருந்தபோது ஒன்று சொல்கிறார்
அங்கு போய் மாற்றுக் கருத்து சொல்கிறார்
அரசியல் நிலை பற்றி ஒரு செய்தித்தாள் ஒன்று சொல்கின்றது
அரசியல் நிலை பற்றி மற்றொரு செய்தித்தாள் அதே நிகழ்வை மாற்றிச் சொல்கின்றது

அரசியல் பற்றி பேச அரசியலில் இருக்க வேண்டும்
அரசியல் பற்றி பேசினால் சிறைக் கதவு திறந்திருக்கும்
முழு அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரம் முழுசாக விழுங்குகிறது
அனைத்து அதிகாரமும் விழுங்கவே செய்கின்றது

"All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely."


No comments:

Post a Comment